Algemene Voorwaarden en privacy-verklaring

Deze algemene voorwaarden en het beleid inzake gegevensbescherming (hierna de "Algemene Voorwaarden") kunnen in hun geheel worden bekeken op de website www.millon-belgique.com, gedownload en afgedrukt. Ze kunnen ook op verzoek kosteloos worden geraadpleegd. Elke Verkoper, Bieder en Gebruiker erkent kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden en ze, voorafgaand aan elk gebruik van de diensten aangeboden door Millon Belgique in het kader van de Verkoop, aanvaard te hebben.

Het doel van de Algemene Voorwaarden is de Verkoper, de Bieder en de Gebruiker (hierna samen de "Klanten" of de "Klant" genoemd) te informeren over :

 • De verkoop- en veilingvoorwaarden en diensten met betrekking tot de veiling van kavels;
 • de gebruiksvoorwaarden van de website
 • De rechten en plichten van de klanten en van Millon Belgique.

1. Definities

Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

 • Koper: de bieder die een kavel verwerft;
 • Consument: de koper of verkoper die een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteit vallen;
 • Gegevens: alle persoonlijke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Bieder: elke natuurlijke of rechtspersoon die een bod uitbrengt tijdens een Catalogusverkoop of een Onlineverkoop;
 • Millon Belgique: de srl MILLON BELGIQUE, met maatschappelijke zetel Kazernenlaan 39B, 1040 Etterbeek (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0891.455.833, en handelend als tussenpersoon;
 • Verkoper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meer artikelen ter veiling aanbiedt tijdens een Catalogusverkoop of een Online verkoop;
 • Catalogusverkoop: elke verkoop op basis van een catalogus, lijst of brochure, die fysiek wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van Millon Belgique of elders;
 • Online verkoop: elke verkoop die uitsluitend plaatsvindt op een internetplatform en waarbij bieders niet fysiek aanwezig kunnen zijn.

2. Aanvaarding, wijziging en afdwingbaarheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle functies die op de website worden aangeboden, op alle diensten die door Millon Belgique worden geleverd en, meer in het algemeen, op alle transacties met Millon Belgique. De klant garandeert dat hij/zij over de vereiste hoedanigheid beschikt om de Website te gebruiken en om te bieden tijdens een catalogusverkoop of online verkoop.

In het geval van catalogusverkopen, worden deze ook gelezen door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder bij het begin van elke openbare verkoop.

Millon Belgique behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen.

De Algemene Voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn op de relatie tussen Millon Belgique en de klant en hebben voorrang op elk ander tegenstrijdig beding.

De klant verklaart als volgt kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden:

 • De Verkoper, door het ondertekenen van de overeenkomst van aanbieding en tekoopstelling ;
 • De Gebruiker, door de website te gebruiken en zich te registreren met de verplichting om het overeenkomstige vakje aan te vinken (opt-in);
 • De Bieder, door zich te registreren en deel te nemen aan een catalogus of online verkoop aangeboden door Millon Belgique.

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen de klant en Millon Belgique, zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de betreffende verkoop.

3. Principes voor catalogus- en onlineverkoop

Millon Belgique organiseert twee soorten veilingen:

 • Catalogusverkoop ;
 • Online verkoop.

3.1. Gemeenschappelijke bepalingen voor de catalogus- en de onlineverkoop

3.1.1. De hoedanigheid van Millon Belgique als tussenpersoon - In haar hoedanigheid van tussenpersoon is Millon Belgique geen eigenaar van de te koop aangeboden kavels. In dit opzicht kan Millon Belgique onder andere nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden ten gevolge van of in het kader van een verkoop tussen een koper en een verkoper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele schade geleden ten gevolge van een ongunstige aankoop of een aankoop die door de koper of de verkoper als zodanig wordt beschouwd wanneer een kavel wordt toegewezen tegen een prijs die hoger of lager is dan de werkelijke of verwachte waarde.

3.1.2. Verkoop van kavels en veilingprocedures - Kavels worden verkocht aan de bieder die het hoogste bod uitbrengt, op voorwaarde dat de bieder geldig geïdentificeerd kan worden, solvabel is en aan alle Algemene Voorwaarden voldoet.

Millon Belgique behoudt zich echter het recht voor om naar eigen goeddunken een bod te weigeren of een bieder uit te sluiten zowel voor als tijdens een verkoop.

Millon Belgique beslist naar eigen goeddunken over het al dan niet te koop aanbieden van één of meerdere kavels, de waardering, de beschrijving in de catalogus of op de website, de eventuele publicatie, de publiciteit, de verkoopdatum en de manier waarop de verkoop zal verlopen. Millon Belgique behoudt zich het recht voor verschillende stukken te combineren tot één kavel.

De opname van de kavel in de verkoopcatalogus of op de website is gratis. Millon Belgique behoudt zich het exclusieve recht voor om de kavel te fotograferen en al dan niet een foto in de catalogus of op de website op te nemen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten afgesloten tijdens een openbare veiling.

3.1.3. Beschrijving van de kavels en conditierapporten - De kavels worden te koop aangeboden zoals ze zijn, met hun imperfecties, gebreken en eventuele beschrijvingsfouten. Millon Belgique kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de beschrijvingen en schattingen in de catalogi, die louter indicatief zijn, inclusief de door Millon Belgique voorgestelde conditietabel. Hetzelfde geldt voor details betreffende de handtekening, datum, herkomst en conditie van de kavels. De bieder wordt aangeraden de kavel voorafgaand aan de verkoop te inspecteren.

De beschrijvingen van de kavels kunnen worden verduidelijkt of gewijzigd door Millon Belgique tot aan de presentatie van de kavels tijdens de verkoop, wat zal worden meegedeeld in het verkoopsverslag.

Bieders kunnen elke kavel bekijken en schatten en/of er alle informatie over vragen vóór de verkoop en tijdens de tentoonstelling. In dit verband kunnen zij een conditierapport over de toestand van de kavel aanvragen bij Millon Belgique.

De foto's in de catalogi of op de website zijn niet bindend en zijn louter informatief.

De Bieder oordeelt zelf over de kavel en geen enkele klacht zal worden aanvaard, van welke aard ook, zelfs indien deze betrekking heeft op de beschrijving, de schatting, de inhoud of de staat van de kavels in de catalogus of op de website nadat de kavel is toegewezen.

In elk geval kan Millon Belgique slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade ten belope van de commissies die Millon Belgique effectief heeft geïnd bij de verkoper en de koper.

3.1.4 Conventionele echtheidsgarantie - Millon Belgique garandeert de echtheid van de Kavels gedurende vijf (5) jaar vanaf de datum van de toewijzing.

De koper moet de niet-authenticiteit dus melden binnen vijf (5) jaar na de veiling van de kavel. Elke kennisgeving na deze termijn is onontvankelijk.

Deze garantie is van toepassing op de informatie en de beschrijving van de kavel zoals deze vermeld staan in de catalogus en eventueel gewijzigd worden tijdens de veiling en opgenomen worden in het veilingverslag.

Het is aan de koper om de niet-authenticiteit van de kavel te bewijzen. Dit bewijs moet worden geleverd door objectieve elementen, waaronder de mening van onafhankelijke experts die erkend zijn op het betreffende gebied. Elk geschil met betrekking tot de schatting zal aanleiding geven tot de aanstelling door de partijen van een onafhankelijke expert.

Onder voorbehoud van het bewijs van de niet-authenticiteit van de kavel, zal Millon Belgique aan de koper de totale prijs van de geannuleerde verkoop terugbetalen. Millon Belgique kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving of gemiste kans.

3.1.5. Openbare tentoonstelling voorafgaand aan de verkoop - Millon Belgique organiseert een openbare tentoonstelling voorafgaand aan elke gecatalogeerde of online verkoop in haar lokalen aan de Kazernenlaan 39B, 1040 Brussel.

De publieke tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van Millon Belgique, onder de voorwaarden van de in de catalogus van de betreffende verkoop vermelde informatie. Bij deze gelegenheid kunnen de klanten de kavel waarop zij wensen te bieden komen inspecteren. Klanten hebben ook de mogelijkheid om een afspraak te maken met de verantwoordelijken van de betreffende verkoop.

3.1.6. Aankooporders en telefonische biedingen - De bieder kan aankooporders geven en deelnemen aan telefonische biedingen (voor catalogusverkopen). In dit laatste geval moet de bieder zijn deelname aan de verkoop per brief of per e-mail bevestigen, zijn identiteit meedelen en alle informatie verstrekken die gevraagd wordt door Millon Belgique, die zich het recht voorbehoudt om bankreferenties te vragen.

Telefonische biedingen worden aanvaard op voorwaarde dat de bieder de kavel afneemt tot het bedrag van de lage schatting. De bieder bevestigt bij zijn telefonische biedingsaanvraag een vast order tot het bedrag van de onderste schatting. Indien de bieder niet bereikbaar is op het ogenblik van de aanbieding van de kavel, kan Millon Belgique de kavel aan hem toewijzen tegen het onderste schattingsbedrag. Boven dat onderste schattingsbedrag heeft de bieder ook de mogelijkheid om een maximumbedrag overeen te komen, exclusief kosten, waarvoor hij de kavel aanvaardt, waarbij Millon Belgique verantwoordelijk is voor het bieden in zijn naam indien hij telefonisch niet bereikbaar is.

De bieder kan een aankooporder of een telefonisch bod, die als vast en definitief worden beschouwd, niet annuleren.

Millon Belgique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten van de bieder, waaronder de vermelding van het kavelnummer of telefoonnummer, of voor eventuele problemen met de communicatie en/of de ontvangst van post of e-mail (bezette telefoons, onderbroken lijnen, gsm's, enz.). De bieder is zich bewust van en aanvaardt de risico's die inherent zijn aan deze procedure.

Indien twee aankooporders betrekking hebben op dezelfde Kavel voor hetzelfde bedrag, zal de voorkeur gegeven worden aan het eerst binnengekomen order.

Voorafgaand aan de verkoop zal Millon Belgique zich inspannen om de aankooporders die uiterlijk de vorige dag om 20 uur zijn ontvangen, uit te voeren. Een aankooporder moet door Millon Belgique bevestigd worden vooraleer het kan uitgevoerd worden.

3.2. Bijzonderheden met betrekking tot de catalogusverkopen

Catalogusverkopen worden fysiek gehouden op een bepaalde datum. Ze worden gehouden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en een veilingmeester. Tijdens de verkoop wordt een proces-verbaal opgesteld dat tegenstelbaar is tegen ieder ander tegenstrijdig document.

In geval van een geschil kan alleen de aanwezige deurwaarder of veilingmeester beslissen om de kavel opnieuw in verkoop te brengen. Hun beslissing is onherroepelijk en bindend voor alle partijen, zonder mogelijkheid tot verhaal.

3.3. Bijzonderheden die uitsluitend betrekking hebben op online verkopen

Online verkopen vinden uitsluitend plaats op een internetplatform. Ze zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen mits voorafgaande registratie.

Veilingen worden automatisch beheerd door het computersysteem in overeenstemming met de algemene principes van veilingen en staan onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

In geval van betwisting over de biedingen, zullen de door de gerechtsdeurwaarder geregistreerde gegevens als authentiek beschouwd worden en zal Millon Belgique enkel op deze basis de winnende bieder bepalen. Deze beslissing is onherroepelijk en bindend voor iedereen, zonder mogelijkheid tot betwisting.

Millon Belgique kan een online verkoop annuleren, uitstellen, verlengen of beëindigen zonder rechtvaardiging aan de verkopers en aan de bieders, potentiële of bestaande, verschuldigd te zijn.

Millon Belgique mag de veiling heropenen na een onderbreking, in het bijzonder indien er zich een probleem heeft voorgedaan op de website waardoor gebruikers de website niet optimaal kunnen raadplegen, op het moment en de manier die Millon Belgique het meest geschikt acht.

4. Verkoper

De verkoper verklaart dat hij/zij meerderjarig en handelingsbekwaam is.

Door het depotbewijs met de Algemene Voorwaarden te ondertekenen, erkent de verkoper uitdrukkelijk deze gelezen te hebben en ze zonder voorbehoud of opmerkingen te aanvaarden. Hij erkent een kopie van het depotbewijs en van het verkoopcontract te hebben ontvangen.

4.1. Eigendom van de te koop aangeboden kavel(s) en garanties van de verkoper

De verkoper verklaart en garandeert aan Millon Belgique dat hij de enige en exclusieve eigenaar is van de te koop aangeboden kavel(s) en dat dit (deze) vrij is (zijn) van alle rechten en/of bezwaringen of algemene belemmeringen van welke aard ook. Millon Belgique behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder verplichting tot opgave van redenen, een kavel waarvan de kwaliteit, herkomst en/of authenticiteit aanleiding geeft tot enige twijfel, te weigeren en/of uit te sluiten van de verkoop.

De verkoper heeft de verplichting om na te gaan of de beschrijving, schatting, inhoud of staat van de kavels in de catalogus of op de website overeenstemt met de werkelijkheid en heeft de mogelijkheid om Millon Belgique tijdig op de hoogte te brengen van een fout en/of een aanpassing voor te stellen. Indien de verkoper een voorbehoud niet tijdig kenbaar maakt en Millon Belgique hieraan geen gevolg kon geven, vrijwaart de verkoper Millon Belgique tegen elke mogelijke vordering tegen hem van een bieder (met inbegrip van de koper) of van een derde.

De verkoper verbindt zich er formeel toe geen biedingen uit te brengen of te laten uitbrengen, direct of indirect, op een goed/kavel dat hij te koop aanbiedt.

4.2. Reserveprijs en terugneming van kavels

De verkoper heeft het recht om een minimumprijs voor te stellen voor de verkoop, d.w.z. een minimumprijs waaronder een kavel niet zal worden toegewezen. Mits akkoord van Millon Belgique wordt deze minimumprijs vermeld op het depotbewijs. De minimumprijs kan niet worden gewijzigd, behoudens akkoord tussen de verkoper en Millon Belgique. In geen geval zal een minimumprijs worden vastgesteld voor een Kavel geschat op minder dan vierhonderd euro (€ 400).

Indien de kavel de overeengekomen minimumprijs niet haalt, wordt het uit de verkoop teruggetrokken. In dit geval heeft de verkoper geen recht op enige betaling. Millon Belgique behoudt zich het recht voor om de verkoper voor te stellen om de kavel opnieuw aan te bieden tegen een minimumprijs verminderd met 30%. Indien de kavel niet opnieuw te koop wordt aangeboden, zal Millon Belgique de verkoper vragen de kavel binnen de volgende 15 dagen af te halen. Elk kavel dat niet binnen de overeengekomen termijn wordt opgehaald en opgeslagen is in de lokalen van Millon Belgique, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de verkoper gefactureerd worden ten bedrage van 2 (twee) euro per dag vertraging en per kavel. Millon Belgique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of opgelopen schade, om welke reden dan ook.

4.3. Tekoopstelling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, wordt het vervoer van de te koop aangeboden kavels verzekerd en betaald door de verkoper.

Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Millon Belgique of gerechtelijke beslissing, mag de te koop aangeboden kavel die in een depotbewijs is opgenomen in geen geval vóór de verkoop worden teruggenomen.

De te koop aangeboden kavel is verzekerd door Millon Belgique vanaf het moment van effectieve ontvangst door Millon Belgique.

4.4. Betaling aan de verkoper en aanbiedingskosten

Millon Belgique verbindt zich ertoe om binnen dertig (30) dagen na de datum van volledige betaling door de koper aan de verkoper een bedrag te betalen dat gelijk is aan de toewijzingsprijs van de kavel verminderd met de overeengekomen verkoopkosten.

Mocht de koper in gebreke blijven, kan Millon Belgique beslissen al dan niet over te gaan tot gedwongen uitvoering van de verkoop. Indien dit niet het geval is, zal de verkoop als nietig worden beschouwd en zal de kavel worden teruggegeven aan de verkoper zonder enige andere tegenprestatie of vergoeding. In voorlomend geval en indien de verkoper hierom vraagt, verbindt Millon Belgique zich ertoe de kavel opnieuw te koop aan te bieden tegen de tussen hen overeengekomen voorwaarden.

5. Gebruiker

5.1. Registratievoorwaarden

De gebruiker moet meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Het gebruik van de website is voorbehouden aan personen die bekwaam zijn om biedingen uit te brengen.

5.2. Registratieprocedure

De toegang tot de diensten (catalogus en/of online verkoop) vereist een voorafgaande registratie door de gebruiker, gevalideerd door Millon Belgique.

De gebruiker moet zijn volledige en exacte identiteit bekendmaken. Hij zal Millon Belgique zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geldige identiteitskaart of paspoort meedelen, evenals alle informatie, met name bankgegevens, waar Millon Belgique om kan vragen. De te verstrekken informatie verschilt naargelang het gaat om een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een gevolmachtigde. Indien deze informatie niet wordt verstrekt, wijst Millon Belgique alle verantwoordelijkheid af voor de goede werking van haar diensten.

De inschrijving voor een catalogus of online verkoop leidt automatisch tot de aanmaak van een computerbestand in de databestanden van Millon Belgique. In geval van twijfel over de identiteit van de gebruiker of de juistheid van zijn identificatiegegevens, kan Millon Belgique de account tijdelijk blokkeren of verwijderen.

5.3. Vertrouwelijkheid

De gebruiker verplicht zich om zijn/haar gegevens, in het bijzonder de gebruikersnaam en het wachtwoord, niet aan derden door te geven. De gebruiker is als enige verantwoordelijk in geval van verlies of verstrekking van zijn/haar gegevens aan derden.

Als de gebruiker redenen heeft om aan te nemen dat zijn aansluitingsgegevens door anderen worden gebruikt, moet hij Millon Belgique hiervan op de hoogte brengen van zodra hij een mogelijk of bewezen gebruik vermoedt.

6. Bieder

Om te kunnen bieden, moet de gebruiker eerst een gevalideerde gebruikersaccount hebben of ingeschreven zijn voor de catalogusverkoop.

De bieder kan op verschillende manieren bieden:

 • Voor catalogusverkopen door fysiek te bieden of live te bieden via Drouot Online, aankooporders en telefonische biedingen.
 • Voor online verkopen alleen via de website of aankooporders.

De bieder kan zijn bod of aankooporder niet annuleren.

7. Koper

De kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder, die daardoor de hoedanigheid van koper aanneemt.

Alle kopers worden ten aanzien van Millon Belgique geacht in eigen naam te handelen, zelfs voor kavels die zij als agent of anderszins hebben verworven.

8. Verkoopprijs en volgrecht

8.1. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief kosten en diverse taksen. De verkoop wordt geacht rechtstreeks tussen de verkoper en de koper tot stand te zijn gekomen tegen de toewijzingsprijs, vermeerderd met de hierna vermelde toeslagen.

Onder de totaalprijs wordt verstaan de toewijzingsprijs vermeerderd met :

 • Voor de catalogusverkoop, de kosten ten laste van de koper vermeld in de catalogi van de betrokken verkoop en in de rubriek "INFO" van de verkoop op de website. Voor kavels die geveild worden via het DROUOT DIGITAAL platform zal de koper daar bovenop 2% BTW moeten betalen. Voor kavels die worden geveild via het platform INTERENCHERES moet de koper een toeslag van 3,63% inclusief BTW betalen.
 • Voor online verkopen: het bedrag van de verkoopkosten wordt vermeld in de rubriek "INFO" van elke verkoop.

8.2. Zolang het auteursrecht niet in het publieke domein is gevallen (70 jaar na de dood van de kunstenaar), impliceert de doorverkoop van originele kunstwerken in geval van openbare veilingen de betaling van een volgrecht ten gunste van de auteur of zijn rechthebbenden. Bijgevolg zal de koper een volgrecht moeten betalen bovenop de verkoopprijs exclusief belastingen, op voorwaarde dat de verkoopprijs gelijk is aan of hoger is dan € 2.000. Het volgrecht is degressief en wordt als volgt vastgesteld:

 • 4% voor de verkoopprijs tot € 50.000 ;
 • 3% voor het deel van de verkoopprijs tussen € 50.000,01 en € 200.000;
 • 1% voor het deel van de verkoopprijs tussen € 200.000,01 en € 350.000;
 • 0,5% voor het deel van de verkoopprijs tussen € 350.000,01 en € 500.000;
 • 0,25% voor het gedeelte van de verkoopprijs boven € 500.000.

Bieders dienen vooraf informatie en advies hierover in te winnen (bijvoorbeeld op de volgende website: https://www.resaleright.be/).

Indien blijkt dat een volgrecht niet werd geboekt hoewel het toekomt aan de auteur, zal de Koper dit volgrecht op eerste verzoek betalen via Millon Belgique en zal hij deze laatste ontslaan van alle aansprakelijkheid en betwistingen dienaangaande.

9. Betaling, facturatie en BTW

9.1. Zo snel mogelijk na de verkoop van een kavel aan een koper, geeft Millon Belgique een aankoopuittreksel of toewijzingsbericht af op naam van de koper met de verschuldigde totale prijs. Het uittreksel wordt naar de Koper gestuurd op het door de koper opgegeven e-mailadres. Elk verzoek tot facturatie moet uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de toewijzingsdatum worden gedaan.

9.2 Aangezien Millon Belgique werkt onder het regime van bijzondere winstmarge, dat van toepassing is op tweedehands goederen, kunstvoorwerpen, verzamelobjecten en antiquiteiten, is de BTW die in de verkoopprijs van de goederen begrepen is, niet aftrekbaar door de koper.

9.3. Zodra de kavel aan een koper wordt toegewezen, gaat het risico op hem over en is hij verplicht de verschuldigde bedragen te betalen.

De betaling van de totale prijs moet door Millon Belgique ontvangen zijn binnen de vijf (5) werkdagen na de veilingdatum.

Millon Belgique aanvaardt betaling door :

 • contant, volgens de geldende voorschriften (maximaal € 3.000);
 • bankoverschrijvingen naar de rekening van Millon Belgique die vermeld staat op het toewijzingsbericht dat naar de koper wordt gestuurd;
 • door een Belgische bank gecertificeerde cheques;
 • elektronisch met een Belgische debetbetaalkaart.

De koper is als enige verantwoordelijk voor de correcte betaling van de aangekochte kavels en mag zich niet verschuilen achter een fout, een probleem of enige vorm van "computer"-fraude.

Eventuele bankkosten, in het bijzonder voor internationale overschrijvingen, zijn ten laste van de koper.

De eigendom van de kavel wordt pas overgedragen aan de koper na volledige betaling van de totale prijs door de koper.

10. Opslag, transport en afhalen van kavels

De kavels moeten door de koper, na volledige betaling, worden afgehaald tijdens de veiling of ten laatste en op afspraak binnen de vijf (5) werkdagen na de veiling.

Millon Belgique organiseert geen verzending van de aangekochte kavels. De koper draagt de risico's verbonden aan de levering van de kavel volgens de door hem gemaakte afspraken. Op verzoek van de koper verstrekt Millon Belgique de gegevens van verschillende transporteurs, waarbij het aan de koper is om de levering rechtstreeks te regelen met de transporteur die hij/zij heeft gekozen. Millon Belgique is niet aansprakelijk voor schade of verlies tijdens de opslag, de verpakking, de behandeling of het transport van de aangekochte kavels.

De verzending van een kavel buiten het Belgische grondgebied kan onderworpen zijn aan een vergunning waarvoor de koper als enige verantwoordelijk is.

11. Niet-betaling of niet-terugname van de kavels

Indien de kavel niet volledig betaald wordt binnen de voormelde termijn, en mits een voorafgaande ingebrekestelling zonder resultaat is gebleven, zal Millon Belgique, indien nodig, een procedure opstarten om de verschuldigde sommen in te vorderen, vermeerderd met verwijlintresten tegen de wettelijke rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de veiling, en met de kosten voor het innen van de schuld (deurwaarder, procedurekosten, dagvaardingskosten).

Bovendien is Millon Belgique gemachtigd om naar eigen goeddunken, onder voorbehoud van alle andere rechten en acties, één van de volgende maatregelen te nemen:

 • Annulering van de verkoop ten nadele van de koper, met alle kosten en schadevergoedingen ten laste van de in gebreke blijvende koper;
 • Herverkoop, al dan niet op een veiling, waarbij het eventuele tekort ten opzichte van de eerste verkoop uitsluitend ten laste komt van de in gebreke blijvende koper, evenals alle kosten die inherent zijn aan de herverkoop.

Elke kavel die niet wordt afgehaald binnen de voormelde termijnen en die wordt opgeslagen in de lokalen van Millon Belgique, zal aan de koper gefactureerd worden aan 2 € per dag/per kavel. Millon Belgique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade, om welke reden dan ook.

Millon Belgique verbindt zich ertoe de kavel ter beschikking te stellen van de koper of zijn mandataris, van zodra deze volledig betaald is. Na een periode van een jaar na de toewijzing kan de kavel die betaald maar niet afgehaald is, opnieuw te koop worden aangeboden door Millon Belgique, in welk geval de commissie van Millon Belgique van toepassing is. Het resultaat van de verkoop, na aftrek van de commissie en de opslagkosten, wordt gestort op de rekening waarvan de kavel oorspronkelijk werd betaald.

12. Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De verplichtingen met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn van toepassing op het veilinghuis wanneer het overgaat tot de verkoop van kunstwerken of roerende goederen die ouder zijn dan vijftig jaar en waarvan de verkoopprijs, met name de hoogste schatting, ten minste € 10.000 bedraagt. Voor de bieder geldt het criterium voor elke hem toegewezen kavel.

De verkoper, de bieder of zijn opdrachtgever verbindt zich ertoe te antwoorden op elk verzoek om informatie dat het veilinghuis in staat stelt te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ze verbinden zich ertoe spontaan alle documenten te verstrekken die nodig zijn om hun identiteit en de herkomst van de fondsen vast te stellen. De verkoper verstrekt de informatie waarover hij beschikt met betrekking tot de herkomst van het (de) betrokken voorwerp(en).

Ze geven het veilinghuis uitdrukkelijk toestemming om deze informatie te kopiëren en te bewaren. Aangezien dit wetgeving is die bindend is voor beide partijen, kan de klant zich niet verschuilen achter de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om te weigeren de relevante informatie te verstrekken.

De informatie die door de klant moet worden verstrekt, verschilt naargelang de klant een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een mandataris is. In de loop van de samenwerking moet de klant het veilinghuis zo snel mogelijk en spontaan op de hoogte brengen van elke verandering in zijn of haar situatie en daarvan het bewijs leveren.

Indien het veilinghuis redenen heeft om te vermoeden dat feiten verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, is het veilinghuis verplicht deze feiten te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Indien nodig wordt de transactie geannuleerd of opgeschort zonder dat de betrokken personen (koper en/of verkoper) hiertegen bezwaar kunnen aantekenen.

13. Specifieke bepalingen met betrekking tot verkoop van Kavels met bestemming Rusland

Millon past op strikte manier de wetgeving toe in verband met het verbod op de verkoop van goederen en diensten met bestemming Rusland.

14. De website

De website valt onder de Belgische wetgeving en garandeert daarom geen gepast gebruik in andere landen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten en regels die van toepassing kunnen zijn.

Millon Belgique garandeert noch de werking van de website, noch de aanwezigheid van eventuele fouten, noch dat inhoud en functies te allen tijde toegankelijk zijn zonder onderbreking of storing. Millon Belgique kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een storing van de website buiten zijn wil of in geval van een fout op de website. Verschillende bijzondere omstandigheden kunnen zich voordoen en leiden tot storingen in het gebruik van de website en de functionaliteiten ervan, in het bijzonder voor online verkopen of veilingen die online op de website zijn geplaatst. Deze omstandigheden zijn niet beperkt tot gevallen van overmacht en omvatten, zonder daartoe beperkt te zijn, technische problemen die het onmogelijk of gedeeltelijk onmogelijk maken om toegang te krijgen tot de website en/of om veilingen uit te voeren (online of catalogi), als gevolg van bijvoorbeeld storingen in de internet- of telefoonverbinding of veroorzaakt door een virus of fouten/defecten.

Millon Belgique mag op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving de inhoud en functionaliteiten van de website geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of verwijderen, de website tijdelijk buiten dienst stellen of het gebruik ervan beperken, in het bijzonder wanneer zij dit nodig acht, bijvoorbeeld in het kader van onderhouds-, reparatie- of aanpassingswerkzaamheden.

15. Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

15.1. De diensten van Millon Belgique genereren gegevensverwerking waarvoor Millon Belgique de verantwoordelijkheid draagt. Bij het gebruik van de diensten van Millon Belgique kunnen de volgende gegevens verzameld worden:

 • naam en voornaam, kopie van een geldige identiteitskaart of paspoort, om de gebruiker te kunnen identificeren;
 • het postadres, e-mailadres en alle gelijkaardige informatie die nodig of nuttig is voor de uitvoering van het contract en de opvolging van verzoeken gericht aan Millon Belgique;
 • het telefoonnummer;
 • het bankrekeningnummer (IBAN en BIC);
 • in het algemeen, alle informatie die vrijwillig wordt verstrekt bij het gebruik van de website of diensten of elk verzoek dat op de website wordt gedaan, evenals alle informatie die per e-mail, post of telefoon aan Millon Belgique wordt meegedeeld.

Millon Belgique verzamelt geen gevoelige gegevens.

De gegevens worden verzameld om:

 • Het aanmaken, controleren en beheren van een gebruikersaccount, op basis van toestemming van de gebruiker, waardoor de gebruiker vervolgens toegang krijgt tot de diensten die worden aangeboden door de website (in het bijzonder de catalogus- en onlineveilingen);
 • Het beheer en de controle van toewijzingen voor zowel de koper als de verkoper, ten behoeve van contractuele doeleinden;
 • Boekhoudkundig en fiscaal beheer van de handelingen;
 • het versturen van commerciële prospectie, op basis van de toestemming van de gebruiker, die actief wordt uitgedrukt door het aanvinken van het daartoe voorziene vakje "Registreren". Millon Belgique kan, in het kader van eerdere aankopen van gelijkaardige kavels, op basis van zijn gerechtvaardigd belang, commerciële prospectie naar de gebruiker sturen zonder vooraf de toestemming van de gebruiker te hebben verkregen. De gebruiker kan zijn toestemming op elk moment intrekken;
 • De veiligheid van de website, op basis van het legitieme belang van Millon Belgique om pogingen tot kwaadwilligheid op computergebied op te sporen en te voorkomen;
 • De noodzaak om schulden te innen in geval van niet-betaling, zowel preventief (opname op een zwarte lijst) als curatief (maatregel(en) met het oog op de uitvoering van de verkoop), op basis van het legitieme belang van Millon Belgique.

De gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard, zodat ze veilig kunnen worden verwerkt. De gegevens worden verwerkt door Millon Belgique of bedrijven die behoren tot de "Millon Group", alsook door gespecialiseerde onderaannemers waarop Millon Belgique beroep doet voor bepaalde diensten. Onderaannemers moeten de instructies van Millon Belgique opvolgen en het beleid van Millon Belgique inzake de bescherming van persoonsgegevens naleven.

De gegevens mogen niet verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden, met uitzondering van de "Millon Group" en haar onderaannemers. Millon Belgique bewaart de gegevens van de gebruiker minstens gedurende de periodes die nodig zijn voor zijn activiteiten en de periodes die nodig zijn voor wettelijke en reglementaire doeleinden, in het bijzonder voor fiscale controle. Millon Belgique heeft gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang door derden of foutieve kennisgeving aan derden van de verzamelde gegevens te voorkomen, evenals elke ongeoorloofde verwerking van deze gegevens.

In het geval van een inbreuk op persoonsgegevens verplicht Millon Belgique zich om de gegevensbeschermingsautoriteit zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Wanneer een inbreuk op gegevens een hoog risico zou kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van de gebruikers van wie gegevens worden verzameld, zal Millon Belgique de gebruikers daarvan zo snel mogelijk verwittigen. Behalve voor gebruik om legitieme redenen (contractuele noodzaak, fiscale verplichting, enz.), heeft de gebruiker het recht om op elk moment:

 • Toegang te krijgen tot zijn/haar gegevens, door Millon Belgique te vragen om deze gegevens in een toegankelijke vorm aan hem/haar mee te delen, evenals alle informatie met betrekking tot het verzamelen en verwerken van zijn/haar gegevens;
 • Millon Belgique te vragen om zijn gegevens te rectificeren, aan te vullen of bij te werken wanneer ze onvolledig, onjuist of verouderd zijn;
 • Millon Belgique te vragen om zijn/haar gegevens zo snel mogelijk te verwijderen;
 • Millon Belgique te vragen om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken, die enkel bewaard zullen worden om de juistheid van de betwiste persoonsgegevens te verifiëren en om, in het kader van dit geschil, de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten te verzekeren.

Deze rechten zijn echter niet absoluut. Elk verzoek zal daarom per geval worden onderzocht.

De gebruiker heeft het recht om de gegevens die hij aan Millon Belgique verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om deze gegevens door te geven aan andere verantwoordelijken voor de verwerking. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Millon Belgique op het e-mailadres [email protected] of per post op het adres Kazernenlaan 39B, 1040 Etterbeek (België), onder bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.

Millon Belgique zal zo snel mogelijk en in elk geval binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de genomen maatregelen, welke termijn verlengd kan worden in het licht van de complexiteit van het verzoek, en op voorwaarde dat de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte is gebracht.

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegegevensbeschermings Autoriteit (GBA), waarvan de contactgegevens hieronder zijn vermeld, onverminderd de mogelijkheid om zich tot de burgerlijke rechtbank te wenden:

Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Telefoon: 02 274 48 00; [email protected].

15.2. Cookies

Een cookie is een gecodeerd bestand dat wordt gegenereerd door de bezochte website en dat wordt verwerkt en opgeslagen door de browser van de gebruikte computer of het gebruikte mobiele apparaat, met als doel de surfervaring van de gebruiker te verbeteren. Het houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens met betrekking tot dat bezoek.

Het raadplegen van de website kan ertoe leiden dat er cookies worden geïnstalleerd op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker.

De cookies die op de website worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om de website te laten werken (technische sessiecookies).

De gebruiker kan de installatie van deze cookies op zijn/haar computer weigeren, maar deze weigering kan zijn/haar surfervaring veranderen en de toegang tot bepaalde diensten van de website onmogelijk maken. Gebruikers kunnen hun keuzes op elk gewenst moment wijzigen door te klikken op "Cookievoorkeuren" onderaan elke pagina van de website.

16. Intellectuele eigendomsrechten

De website, inclusief het online verkoopsysteem, de software en de inhoud, zijn eigendom van Millon Belgique.

Het is verboden informatie op de website te kopiëren, te downloaden of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Millon Belgique.

De illustraties in de catalogi en op de website vallen onder het auteursrecht (eigendom van de fotograaf of Millon Belgique). Deze illustraties mogen niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Millon Belgique.

De beschrijvingen van de kavels vallen ook onder het auteursrecht en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming van Millon Belgique.

Millon Belgique behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke tegen haar gepleegde daad van namaak, oneerlijke concurrentie of parasitisme.

17. Diverse

Indien een of meerdere clausules van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, onuitvoerbaar of ongeldig zijn om welke reden dan ook, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Millon Belgique zal de bepaling dan te goeder trouw vervangen door een andere bepaling met een gelijkwaardig economisch en juridisch effect.

18. Beslechting van geschillen

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en enige andere versie of vertaling, heeft de Franse versie voorrang.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden, zullen de klant en Millon Belgique in de mate van het mogelijke een minnelijke schikking nastreven. De consument-klant kan een klacht indienen bij de consumentenbemiddelingsdienst. Bij gebreke aan een akkoord valt elk geschil onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, rechtdoende in de Franse taal, uitsluitend volgens het Belgisch recht.

Laatst bijgewerkt op: 25 maart 2024.